یکی از مهمترین قطعات نصب نایلون گلخانه.. نصب توری ضد حشره و نصب سایه انداز گلخانه استفاده از قفل نایلون یا لاکینک فنر میباشد . لاکینگ فنر گلخانه پروفیل cشکلی است که به طول 3-5 و 6 متر تولید و به وسیله فنر روکش دار ثابت می شود. از مزایای ان در نصب سریع و اسان در نصب نایلون گلخانه که باعث طول عمر زیاد پلاستیک گلخانه بر روی سازه گلخانه است و استفاده متعدد در طول سالیان برای فیکس کردن پوشش سقف گلخانه در سازه گلخانه استفاده میشود .